ชื่ออัลบั้ม : พิธี มุทิตาจิต คุณครูนัฏธิดา ศรีโมรา ในวาระเกษียณอายุราชการ