เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

หมุ่ที่

ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด

5

หนองไผ่ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

9

บะเจริญ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

12

ทุ่งหินโคน ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

14

คลองมะละกอเหนือ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

16

คลองจานน้อย ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

18

คลองมะละกอใต้ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

19

หนองโสน ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

20

คลองอ่าง ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว