ข้อมูลครุภัณฑ์

ลำดับ

รหัส

รายการ

รายการ(cm.)

จำนวนที่ใช้ได้

จำนวนรอซ่อม

จำนวนรอจำหน่าย

1

11001

ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนก่อนประถมศึกษา

40

0

0

2

11002

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษา

0

0

0

3

11003

ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้เก็บอุปกรณ์นักเรียนก่อนประถมศึกษา

0

0

0

4

21001

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายเอกสาร

0

0

0

5

21002

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล

0

0

0

6

21003

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องโทรสาร

1

0

0

7

21004

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องอัดสำเนา

0

0

0

8

21005

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ดีด

0

0

0

9

21006

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน ตู้นิรภัย

0

0

0

10

21007

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

5

0

0

11

21008

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องพิมพ์ (Printer)

4

0

0

12

21009

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม

0

0

0

13

21010

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

2

0

0

14

21011 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)(ใช้บริหารจัดการ)      

15

21012 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ)      

16

21013 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน กล้องถ่ายภาพดิจิตอล

1

   

17

22001

ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา

170

40

0

18

22002

ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน มัธยมศึกษา

120

0

0

19

22003

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การสอนวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

0

0

0

20

22004

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น

0

0

0

21

22005

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

0

0

0

22

22006

ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์

0

0

0

23

22007

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

0

0

0

24

22008

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ

0

0

0

25

22009

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานผ้าและการตัดเย็บ

0

0

0

26

22010

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โรงฝึกงาน

0

0

0

27

22011

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานไม้

0

0

0

28

22012

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานโลหะ

0

0

0

29

22013

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ชางอุตสาหกรรม

0

0

0

30

22014

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานยนต์

0

0

0

31

22015

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิชาคหกรรม

0

0

0

32

22016

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์วิชาศิลปกรรม

0

0

0

33

22017

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด

0

0

0

34

22018

ครุภัณฑ์การศึกษา ฃุดอุปกรณ์วิชาชีพเกษตรกรรม

0

0

0

35

22019

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์งานเขียนแบบ ม.ต้น

0

0

0

36

22020

ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีสากล

0

0

0

37

22021

ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดเล็ก ประถมศึกษา

0

0

0

38

22022

ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องดนตรีไทย ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา

0

0

0

39

22023

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์วิชาพลานามัย

0

0

0

40

22024

ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเทเบิลเทนนิส

1

0

0

41

22025

ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เปตอง

0

0

0

42

22026

ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี

20

0

0

43

22027

ครุภัณฑ์การศึกษา วิทยุ - เทป - ซีดี

0

0

0

44

22028

ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่น ดีวีดี

0

0

0

45

22029

ครุภัณฑ์การศึกษา จานรับสัญญาณดาวเทียม

4

0

0

46

22030

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดเล็ก ประถมศึกษา

0

0

0

47

22031

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ห้องสมุด ชุดใหญ่ มัธยมศึกษา

0

0

0

48

22032

ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD

10

0

0

49

22033

ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

42

0

0

50

22034

ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer)

2

0

0

51

22035

ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องสมุดรร.ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

1

0

0

52

22036

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา

0

0

0

53

22037

ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา

0

0

0

54

22038

ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก

0

0

0

55

22039

ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น)

1

0

0

56

22040

ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษา)

1

0

0

57

22041

ครุภัณฑ์การศึกษา คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)

119

0

0

58

22042

ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน)

8

   

59

22043

ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD)

26

   

60

23001

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เบนซิน

0

0

0

61

23002

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

0

0

0

62

23003

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง

1

0

0

63

23004

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5, 10 กิโลวัตต์

0

0

0

64

23005

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับอากาศ

12

   

65

24001

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องกรองน้ำ

1

0

0

66

24002

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องทำน้ำเย็น

2

0

0

67

24003

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 2000 ลิตร แบบไฟเบอร์กลาส

0

0

0

68

24004

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว เครื่องตัดหญ้า

4

0

0

69

24005

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้

20

0

0

70

24006

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ตู้เย็น

0

0

0

71

24007

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 2000 ลิดร แบบพลาสติก

0

0

0

72

24008

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบไฟเบอร์กลาส      

73

24009

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบพลาสติก      

74

24010

ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว ถังน้ำขนาด 1000 ลิตร ขึ้นไป แบบสแตนเลส      

75

25001

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง

0

0

0

76

25002

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระบะ

0

0

0