ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 1

0

0

0

0

อนุบาล 2

15

9

24

1

อนุบาล 3

10

8

18

1

รวม อนุบาล

25

17

42

2

ประถมศึกษาปีที่ 1

22

13

35

2

ประถมศึกษาปีที่ 2

17

13

30

2

ประถมศึกษาปีที่ 3

18

10

28

2

ประถมศึกษาปีที่ 4

22

10

32

1

ประถมศึกษาปีที่ 5

27

19

46

2

ประถมศึกษาปีที่ 6

8

22

30

1

รวมประถม

114

87

201

10

มัธยมศึกษาปีที่ 1

29

3

32

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

28

23

51

2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

19

12

31

1

รวมมัธยมต้น

76

38

114

4

มัธยมศึกษาปีที่ 4

0

0

0

0

มัธยมศึกษาปีที่ 5

0

0

0

0

มัธยมศึกษาปีที่ 6

0

0

0

0

ปวช.1

0

0

0

0

ปวช.2

0

0

0

0

ปวช.3

0

0

0

0

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

0

0

0

0

รวมทั้งหมด

215

142

357

16