พันธกิจ / เป้าประสงค์

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นคนดีมีคุณธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข