สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

โรงเรียนยบ้านทุ่งหินโคน จัดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก จำนวน ๑๖๑ คน