สอบ Pre-NT และ Pre-Onet ชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓

 

โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนจัดสอบ Pre NT, และ O-Net ชั้น ป.๓  ป.๖ และ ม.๓