คณะกรรมการนักเรียน

องค์กรสภานักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

เด็กหญิงสุนารี         แก้วเหลา       ประธานในองค์กรสภานักเรียน

เด็กหญิงรุ่งนภา        เมืองรมย์       รองประธานในองค์กรสภานักเรียน

เด็กหญิงณัฏฐนิชา    อะโสต           เลขานุการ

เด็กหญิงอารยา          เวชพร           เหรัญญิก

เด็กหญิงอาทิตยา       อุนาโรม        ประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงรินดา            ศรีมาศ            ฝ่ายวิชาการ

เด็กหญิงหฤทัย           เหมแดง         ฝ่ายกิจกรรม

เด็กชายชัยพร               งามญาติ       ฝ่ายสารวัตรนักเรียน

เด็กชายธนวัฒน์          ขันไพบูลย์        กรรมการ

เด็กชายสมเดช            ทองมงคล       กรรมการ

เด็กชายธนกร             ภูมิชิน                 กรรมการ

เด็กชายปรัชญา        ทานะมัย               กรรมการ

เด็กหญิงปวีณา         สีดอกไม้               กรรมการ

เด็กหญิงอรยา          แก้วสุดทา               กรรมการ

เด็กหญิงดวงพร         สมพงษ์                  กรรมการ

เด็กชายสุภาพ          สุขชาติ                    กรรมการ