ขอบคุณศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี

ขอขอบคุณชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 20 นำโดย ปลัดสุรพงษ์  ช่างนับ 

 ที่มอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน  วันที่ 9 พฤศจิกายน  2562