คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นายคำมี        คอนประศรี  ผู้ทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ

นายสมศักดิ์   เสริมศรี        ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

นายสมปอง   ช่างนับ        ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

นายพิกุล       แก้วสุดทา    ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

นายศรชัย     ปานวรณ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

นายจำรอง   เตือนไธสงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

นายพลอย    สุวันโน          ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ

นางดวงจันทร์  แดนนาสาร  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน   กรรมการ

นายปัญญา    ศรีโมรา     ผู้แทนครู                         กรรมการ

นางมาลัย       สระประทุม     ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ

นายมงคล       พันทอง     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

นางสาวลัดดา   อำนวย      ผู้แทนศิษย์เก่า             กรรมการ

นายสนิท       มานะสวัสดิ์    ผู้แทนองค์กรศาสนา    กรรมการ

นายจตุรงค์      หาดซาย      ผู้แทนองค์กรศาสนา    กรรมการ

นายชาญชัย   ยืนยง   ผู้อำนวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ