ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
25/10/2562 งานมุทิตา กษิณาลัย เรารักกันครูสระขวัญเกษียณ ๒๕๖๒
25/10/2562 งานนี้ที่บ้านครูนัฏธิดา ครูปัญญา รวมญาติ พี่ น้องสนิทกัน"หัวใจผูกกัน... เฮาสิบ่ถิ่มกัน
25/10/2562 พิธี "มุทิตากษิณาลัย สานสายใยรักผูกพัน"
31/10/2562 วันเกิดครูอนันต์
12/11/2562 ขอบคุณศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี
13/11/2562 วันเกิดครูจันทร์ประกาย
26/11/2562 สอบ Pre-NT และ Pre-Onet ชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓
26/11/2562 กลับภูมิลำเนา
02/12/2562 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
02/12/2562 วันเกิดครูรัตนา หนูศิริ
02/12/2562 สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
- ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site (การมาเรียนที่โรงเรียน) ด้วยเหตุพิเศษ
- วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Online
- โครงงานเจลล้างมือบ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2
- โครงงานเบเกอรี่บ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
- โครงการผักสวนครัว หนูทำได้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
- โครงการพืชผักสวนครัว มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
- โครงการป้ายสวยด้วยมือเรา มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
- กิจกรรม Big Cleaning เตรียมต้อนรับผู้มาฉีดวัคซีนเข็ม 2
- ประชุมบุคลากร ICT กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ เรื่อง การจัดทำสื่อคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
- งาน 60 ปียังมีไฟ ก้าวใหม่ของผู้บริหาร ชมรมผู้บริหารอำเภอเมืองสระแก้ว
- เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตาม วPA
- การประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
- โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม ๒
- ประเมินผลดำเนินงานของงานทั้ง 4 ฝ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
- การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนดำเนินการเทปูนบริเวณทางเข้า-ออกหน้าหอประชุมโรงเรียน
- ประเมินครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ
- ยินดีต้อนรับ ผอ.พีระ สวัสดิ์ลักษณ์
- ต้อนรับผู้อำนวยการพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
09/10/2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564
09/10/2564 ประชุมวาระแรก
28/10/2564 เข้าร่วมอบรมหัวข้อ"วิจัยในชั้นเรียน"
- ถวายต้นกฐินสามัคคี ให้กับวัดบ้านทุ่งหินโคน
- วันศุกร์ ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
06/11/2564 ตรวจ ATK ครูและบุคลากรโรงเรียน
- ตรวจ ATK นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
- การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
- กิจกรรมมอบ "ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด 2019" ให้กับนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
14/11/2564 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2
- ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
- รับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน เล่มที่ 42
- ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระขวัญ
- สวัสดีปีใหม่ 2565
- มอบทุนการศึกษาของ คุณแม่ทองจันทร ศิริวิ และนางสาวนงค์ลักษณ์ สีใส จำนวน 11 คน
- วันครู ปีการศึกษา 2565
- ตรวจ ATK ให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพ
- ตรวจเยี่ยม การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นพื้นฐาน (O-NET)
- ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
- การทดสอบการอ่าน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  
- สอบปลายภาคเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- เด็กสระแก้วก้าวล้ำวิชาการ สรรค์สร้างอาชีพ” ปี 2565
- นายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงการพาน้องกลับมาเรียน
- การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT (National Test) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- การจัดการองค์ความรู้ ทักษะอาชีพชุมชน ครั้งที่ 2
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
- ยินดีต้อนรับครูใหม่ นางสาวกรรณิการ์ แหวนแก้ว
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
- แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
- แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
- ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นางสาวนภัส เพราะสำเนียง
- ยินดีต้อนรับครูใหม่ นางสาวเนตรนพิธ คำอ่อนสา
- แสดงความยินดี กับนางสาวสุนารี แช่มรัมย์ เนื่องในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา
- ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นางสาวภนิดา ธรรมมา
- ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นางสาวพรรษพร วงษ์ผึ่ง
- ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
- วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
- พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
- วันสุนทรภู่ และ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเสมอภาค
- อบรมเชิงปฏิบัติการๆ
- กิจกรรมเข้าค่ายดนตรี
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
- พีธีมอบปลอบแขนคณะกรรมการนักเรียน
- กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
- กิจกรรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัย
- ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว