ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
25/10/2562 งานมุทิตา กษิณาลัย เรารักกันครูสระขวัญเกษียณ ๒๕๖๒
25/10/2562 งานนี้ที่บ้านครูนัฏธิดา ครูปัญญา รวมญาติ พี่ น้องสนิทกัน"หัวใจผูกกัน... เฮาสิบ่ถิ่มกัน
25/10/2562 พิธี "มุทิตากษิณาลัย สานสายใยรักผูกพัน"
31/10/2562 วันเกิดครูอนันต์
12/11/2562 ขอบคุณศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาสุพรรณบุรี
13/11/2562 วันเกิดครูจันทร์ประกาย
26/11/2562 สอบ Pre-NT และ Pre-Onet ชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓
26/11/2562 กลับภูมิลำเนา
02/12/2562 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
02/12/2562 วันเกิดครูรัตนา หนูศิริ
02/12/2562 สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
- ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เลื่อนการเปิดเรียนแบบ On Site (การมาเรียนที่โรงเรียน) ด้วยเหตุพิเศษ
- วันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน Online
- โครงงานเจลล้างมือบ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2
- โครงงานเบเกอรี่บ้านทุ่ง มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
- โครงการผักสวนครัว หนูทำได้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
- โครงการพืชผักสวนครัว มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1
- โครงการป้ายสวยด้วยมือเรา มุ่งพัฒนาทักษะอาชีพ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
- กิจกรรม Big Cleaning เตรียมต้อนรับผู้มาฉีดวัคซีนเข็ม 2
- ประชุมบุคลากร ICT กลุ่มเครือข่ายสระขวัญ เรื่อง การจัดทำสื่อคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
- งาน 60 ปียังมีไฟ ก้าวใหม่ของผู้บริหาร ชมรมผู้บริหารอำเภอเมืองสระแก้ว
- เข้าร่วมอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตาม วPA
- การประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
- โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน เป็นศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม ๒
- ประเมินผลดำเนินงานของงานทั้ง 4 ฝ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564
- การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนดำเนินการเทปูนบริเวณทางเข้า-ออกหน้าหอประชุมโรงเรียน
- ประเมินครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญและชำนาญการพิเศษ
- ยินดีต้อนรับ ผอ.พีระ สวัสดิ์ลักษณ์
- ต้อนรับผู้อำนวยการพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
09/10/2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน กลุ่มใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2564
09/10/2564 ประชุมวาระแรก
28/10/2564 เข้าร่วมอบรมหัวข้อ"วิจัยในชั้นเรียน"
- ถวายต้นกฐินสามัคคี ให้กับวัดบ้านทุ่งหินโคน
- วันศุกร์ ที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 นายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
06/11/2564 ตรวจ ATK ครูและบุคลากรโรงเรียน
- ตรวจ ATK นักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
- การตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
- กิจกรรมมอบ "ถุงห่วงใยสู้ภัยโควิด 2019" ให้กับนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
14/11/2564 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2