บุคลากร

นางพรวันเพ็ญ กตเวที

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางเนาวรัตน์ จันทร์ประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นายประมาณ แสงเพ็ชร

พนักงานราชการ

นายพิชิต สุวรรณรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางจันทร์ประกาย เมืองสุข

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางประภากร วารปรีดี

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสมใจ แสงระยับ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสาวนภัส เพราะสำเนียง

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสาวภนิดา ธรรมมา

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสาวพรรษพร วงษ์ผึ่ง

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสาวสุนารี แช่มรัมย์

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางจิรนุช หนูสังข์

ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสาวปวีณา หวังใจสุข

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสาวนิภาวรรณ แสนเสนาะ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางปรมพร สุวรรณรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสาวนงค์ลักษณ์ ศรีใส

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพีระ สวัสดิ์ลักษณ์

ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน