บุคลากร

นายชาญชัย ยืนยง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอนันต์ กตเวที

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางพรวันเพ็ญ กตเวที

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสาววรรนิพา กูลรัตน์

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางเนาวรัตน์ จันทร์ประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นายอัศนัย จันทร์ประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นายประมาณ แสงเพ็ชร

พนักงานราชการ

นางรัตนา หนูศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นายพิชิต สุวรรณรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสาวนิภาวรรณ แสนเสนาะ

ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นายชาญชัย ยืนยง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวปวีณา หวังใจสุข

ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นายปัญญา ศรีโมรา

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นายเมธา เมืองสุข

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางจันทร์ประกาย เมืองสุข

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางปรมพร สุวรรณรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางประภากร วารปรีดี

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสาววิจิตรา พลสนิท

ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

นางสมใจ แสงระยับ

ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน